Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 februari a.s. om 20.00 uur

Het bestuur van LTC Zee en Duin nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 februari 2020 om 20.00 uur in het clubhuis op het tennispark.

Het financieel jaarverslag, de begroting en de notulen van 2019 kunnen desgewenst, 2 weken voor de vergadering, per email worden aangevraagd bij Natascha Schaap, secretaris@zee-en-duin.nl.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Bespreken (inclusief actiepunten) en vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2019. Notulen zijn ter inzage beschikbaar op de vergadering.
 3. Bestuursmededelingen
  Mededelingen onder andere over:
  –        Actietarieven
  –        Mini tennisbaan
  –        Led-verlichting
 4. Bestuursverkiezing
  Dirk Schaap zal aftreden als bestuurslid namens de jeugdcommissie. Het bestuur stelt Peter Borghstijn voor.
  Voorgestelde bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: Ans van Rijn, Penningmeester: Willem van Duijn, Secretaris: Natascha Schaap, Bouw en Onderhoud: Jaap van Duijn, Technische Commissie: Bart Kraan, Activiteitencommissie: Joke van Egmond, Jeugdcommissie: Peter Borghstijn, Sponsorcommissie: Lisette van der Bent, Ondersteunend: Gertjan Minnee
 5. Visie/doorkijk naar 2021
  –          Oa vwb ledenaantal/werving, jeugd, senioren, sponsorbeleid
 6. Inventarisatie/samenstelling/voorstellen van de hierna genoemde commissies:
  Technische commissie, bouw en onderhoud, jeugdcommissie, activiteitencommissie, commissie opvang nieuwe leden, sponsorcommissie, ledenadministratie, wedstrijdleiding Het Open 2020
  Aansluitend: Afscheid scheidende commissieleden: Dirk Schaap, bestuur en jeugdcommissie
 7. Mondelinge toelichting jaarverslagen van de bij punt 6 genoemde commissies
 8. Financieel verslag over het boekjaar 2019. Toegelicht door Willem van Duijn
 9. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
 10. Begroting en vaststellen van de contributie voor 2020
 11. Rondvraag
 12. Sluiting en aansluitend een drankje doen met elkaar

Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden conform artikel 16 van de statuten niet aanwezig is, wordt de vergadering direct na opening gesloten. Een tweede vergadering begint direct daarna onder handhaving van dezelfde agendapunten.