Huishoudelijke mededeling jeugd met …… een filmpje!!

Gelukkig zijn we, de jeugd althans, weer (voorzichtig) begonnen met tennissen!! Om alles nog even duidelijk uit te leggen hebben we de huishoudelijke mededelingen nog even samengevat in een filmpje.

Wist je trouwens dat we ook een Instagram pagina hebben? Volg je ons daar al?

Corona protocollen jeugd

Op basis van het protocol van NOC-NSF heeft L.T.C. Zee en Duin een en ander samengevat. In onderstaande documenten, voor de activiteiten die vanaf woensdag 29 april worden opgestart, vind je deze. Kies het juiste protocol wat voor uw kind/voor jou van toepassing is om te zien waar iedereen zich aan te houden heeft.

Misschien ten overvloede maar we willen toch extra benadrukken dat:

 • Er geen ouders toegestaan zijn op het park
 • Het clubhuis is gesloten

(Onderstaande afkomstig van nocnsf.nl/sportprotocol)

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen
om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende
noodverordeningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen
mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis

 

Uitstel start seizoen i.v.m. Corona virus (update 28 april)

Update 28 april:

Vanaf woensdag 29 april mag alleen de jeugd weer mondjes-maat gaan spelen. Er zijn diverse protocollen opgesteld om de jeugd veilig te laten tennissen. Meer informatie hierover vind je op de pagina ‘Protocollen jeugd vanaf 29 april‘.

De voorjaarscompetitie is uitgesteld naar het najaar. Binnenkort hoort iedereen meer van onze VCL (Verenigings Competitie Leider).

Update 1 april:
Zie website:  https://www.centrecourt.nl/actueel/nieuws/2020/04/maatregelen-verlengd-sportclubs-blijven-dicht-tm-28-april/

Competities
De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie blijft voorlopig uitgesteld naar begin mei. Het kabinet heeft aangekondigd op 21 april een besluit te nemen over het vervolg van de maatregelen na 28 april. De KNLTB neemt zo snel mogelijk na 21 april het besluit of de nieuwe startdatum en planning van de competities haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We houden ons hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

Voor meer dan 200.000 tennissers is de competitie hét hoogtepunt van het tennisseizoen. We proberen er dan ook alles aan te doen om de competitie door te laten gaan, voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de gezondheid van onze leden voorop.

We zijn alle mogelijke scenario’s en bijbehorende consequenties aan het bekijken. We denken dan na over vragen als ‘Hoeveel speeldagen zijn er nog tot …? Welke toernooien en evenementen zijn er? Welke capaciteit is er op clubs?’ Er zijn nu in grote lijnen 3 opties: de VJC starten in weekend van 9/10 mei, de VJC opknippen en een deel voor de zomer en een deel na de zomer spelen, de VJC in zijn geheel na de zomer spelen in plaats van de Najaarscompetitie.
Welke keuze we ook maken, het zal ingrijpende gevolgen hebben voor verenigingen, spelers en onze organisatie. Daarom nemen we ook even de tijd om hier een beslissing over te nemen.

In deze tijd moeten we geen overhaaste beslissingen nemen.

————————————————————————————————————————————————————–

15 maart:
Lieve tennissers,

Zojuist is het drastische besluit genomen dat sportgelegenheden ook de deuren moeten sluiten vanwege het Corona virus. Tot en met 6 april mogen trainingen, vrij spelen en evenementen geen doorgang vinden. Wij vinden het ontzettend jammer dat ons seizoen zo moet beginnen, maar we hopen dat dit helpt om iedereen gezond te laten blijven.

Sterkte allemaal en hopelijk tot 7 april!

Het bestuur van L.T.C. Zee en Duin

Voorjaarscompetitie uitgesteld!

Het Coronavirus heeft Nederland goed in zijn greep. Dit heeft ertoe geleid dat de KNLTB heeft besloten om de voorjaarscompetitie uit te stellen, voorlopig tot begin mei. Lees hier het volledige bericht van de KNLTB.

Uiteraard is onze eigen Onderling Competitie (jeugd) daarmee ook uitgesteld tot begin mei!

Opgeven onderlinge competitie

Ook dit jaar is er weer een onderlinge competitie die op woensdagmiddag, van 16.30 uur – 18.00 uur, gespeeld wordt door de jeugd in de categorieën Rood, Oranje & Groen.

Speeldata Oranje & Groen
15 en 22 april, 6, 13, 20 en 27 mei

Speeldata Rood
15 april, 6 en 27 mei

Speellocatie
L.T.C. Zee en Duin of andere deelnemende vereniging

Oranje & Groen:
Team van 2 spelers
2 singels van 30 minuten en 1 dubbel van 30 minuten (incl. 5 minuten inspelen)

Rood:
Alle kids die Rood zijn
Wedstrijden tot de 7 punten op een kwart baan met rode ballen

Slotdag:
Op woensdag 3 juni worden alle teams verwacht bij L.T.C. Zee en Duin om hier de slotdag van de onderlinge competitie te spelen.

Let op! Zorg dat je een kwartier voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig bent.

Inschrijfkosten:

Oranje & Groen: €5 per team
Rood: €2,50 per persoon 

Geef je hieronder op voor de onderlinge competitie 2020 o.v.v. kleur, naam, mailadres en telefoonnummer (1 kind per aanmelding!)

Aanmelden kan tot 22 maart!

Naam *

Telefoonnummer *

E-mail adres *

Partner waarmee je tennist

Tennist in *

 

Samenwerking Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Wil uw kind sporten bij deze vereniging maar heeft u daarvoor niet genoegd geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt (een groot deel van) de contributie en eventuele kleding en attributen die nodig zijn.

Aanvraag doen?
Een aanvraag doet u met behulp van een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Bijvoorbeeld een leerkracht, hulpverlener, jongerenwerker, intern begeleider, buurtsportcoach of docent.

Spelregels en mogelijke intermediairs
Klik hier voor de spelregels en een lijst met intermediairs per gemeente van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland.

Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 februari a.s. om 20.00 uur

Het bestuur van LTC Zee en Duin nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 februari 2020 om 20.00 uur in het clubhuis op het tennispark.

Het financieel jaarverslag, de begroting en de notulen van 2019 kunnen desgewenst, 2 weken voor de vergadering, per email worden aangevraagd bij Natascha Schaap, secretaris@zee-en-duin.nl.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Bespreken (inclusief actiepunten) en vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2019. Notulen zijn ter inzage beschikbaar op de vergadering.
 3. Bestuursmededelingen
  Mededelingen onder andere over:
  –        Actietarieven
  –        Mini tennisbaan
  –        Led-verlichting
 4. Bestuursverkiezing
  Dirk Schaap zal aftreden als bestuurslid namens de jeugdcommissie. Het bestuur stelt Peter Borghstijn voor.
  Voorgestelde bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: Ans van Rijn, Penningmeester: Willem van Duijn, Secretaris: Natascha Schaap, Bouw en Onderhoud: Jaap van Duijn, Technische Commissie: Bart Kraan, Activiteitencommissie: Joke van Egmond, Jeugdcommissie: Peter Borghstijn, Sponsorcommissie: Lisette van der Bent, Ondersteunend: Gertjan Minnee
 5. Visie/doorkijk naar 2021
  –          Oa vwb ledenaantal/werving, jeugd, senioren, sponsorbeleid
 6. Inventarisatie/samenstelling/voorstellen van de hierna genoemde commissies:
  Technische commissie, bouw en onderhoud, jeugdcommissie, activiteitencommissie, commissie opvang nieuwe leden, sponsorcommissie, ledenadministratie, wedstrijdleiding Het Open 2020
  Aansluitend: Afscheid scheidende commissieleden: Dirk Schaap, bestuur en jeugdcommissie
 7. Mondelinge toelichting jaarverslagen van de bij punt 6 genoemde commissies
 8. Financieel verslag over het boekjaar 2019. Toegelicht door Willem van Duijn
 9. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
 10. Begroting en vaststellen van de contributie voor 2020
 11. Rondvraag
 12. Sluiting en aansluitend een drankje doen met elkaar

Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden conform artikel 16 van de statuten niet aanwezig is, wordt de vergadering direct na opening gesloten. Een tweede vergadering begint direct daarna onder handhaving van dezelfde agendapunten.

Feestelijke afsluiting van het jaar 2019 bij LTC Zee en Duin

Normaal gesproken nodigen wij als bestuur van LTC Zee en Duin onze leden uit om het nieuwe jaar in te luiden tijdens de altijd gezellige nieuwjaarsborrel.

Dit jaar doen we het een keertje anders! Het jaar 2019 gaan wij namelijk feestelijk afsluiten bij Zee en Duin!
Iedereen is van harte uitgenodigd om in het clubhuis van Zee en Duin een borreltje te komen drinken en wel op 31 december tussen 12:00 en 17:00 uur.

Leden die hier niet bij kunnen zijn wensen wij vanaf deze plek alvast heel fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief 2020!

4 januari jeugd Nieuwsjaarstoernooi

Op 4 januari 2020 organiseert de Jeugdcommissie voor de 2e keer een nieuwjaarstoernooi. Wederom in Tennishal De Klinkenberg in Sassenheim.

Kijk hier voor meer informatie en geef je op.

Kampioenen!

De novembermaand lijkt geweldig weer te (gaan) geven en zo was dat ook afgelopen donderdag. Fris maar droog, en bovendien windstil. Slottoernooi werd Rackettrekken en dat bleek een gouden greep: een behoorlijk aantal tennissers stonden op de baan!

Highlight was natuurlijk de huldiging van de kampioenen van de Najaarscompetitie, 5 teams in totaal nogal liefst.

 Joke hoopte stiekem een glaasje te kunnen meepikken…

Deze teams werden in het zonnetje gezet door Bart Kraan:

 • Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 5
 • Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 8
 • Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 3
 • Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 17
 • Gemengd Zondag – 2e klasse – Afdeling 4

Van de Gemengd dubbels was helaas niemand aanwezig om de felicitaties in ontvangst te nemen, maar deze toppers waren er wel en konden daar mooi het glas op heffen.

Al met al een mooie afsluiting van het seizoen, waarbij wij door Robin en Mira nog even verwend werden met een slechte, maar o zo heerlijke snack.