Laat uw stem gelden! ALV op woensdag 17 februari a.s.

Beste leden van LTC Zee en Duin!

Heeft u goede ideeën, een andere mening of wilt u zich inzetten voor ons aller tennisvereniging? Maak dan een plaatsje vrij in uw agenda voor de Algemene Ledenvergadering van LTC Zee en Duin!

Algemene Ledenvergadering LTC Zee en Duin – woensdag 17 februari 2016

Het bestuur van LTC Zee en Duin nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 februari 2016 om 20.00 uur in het clubhuis op het tennispark.

Het financieel jaarverslag, de begroting en de notulen van 2015 kunnen desgewenst, 2 weken voor de vergadering, per email worden aangevraagd bij IJsbrand van Duyvenbode, vanduijvenbode@casema.nl.

Agenda

1 Opening door de voorzitter.

2 Bespreken (inclusief actiepunten) en vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 februari 2015. Notulen zijn ter inzage beschikbaar op de vergadering.

3 Bestuursmededelingen.
Mededelingen onder andere over:

– Ervaringen 1e jaar verpachting horeca

– Het Open 2016 – 40 jaar Het Open – 40 jaar LTC Zee en Duin

– Nieuwe activiteiten / subsidieaanvragen Gemeente Katwijk

– Kosten binnensport jeugd winterperiode

4 Bestuursverkiezing.

– IJsbrand van Duijvenbode zal aftreden als penningmeester. Het bestuur stelt Willem van Duijn voor als zijn opvolger vanaf 17 februari 2016.

– Alice van Rijn zal aftreden als 2e penningmeester en zal worden opgevolgd door Bart Kraan.

– Trudy Parlevliet-Ouwehand zal aftreden als secretaris. Het bestuur laat weten dat de functie vacant is; geïnteresseerden kunnen dit kenbaar maken.

Voorgestelde bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Gertwim ter Haar, Penningmeester: Willem van Duijn, Secretaris: Trudy Parlevliet-Ouwehand (aftredend), Bouw en Onderhoud: Jaap van Duijn, Technische Commissie: Nathan Levy,Activiteitencommissie: Kirsten Klinkenberg-van Kruistum,

Jeugdcommissie: Ans van Rijn, Sponsorcommissie: Wouter Tavenier, Ondersteunend: Gertjan Minnee

5 Visie/doorkijk naar 2018.

– Oa vwb ledenaantal/werving, jeugd, senioren, sponsorbeleid

6 Inventarisatie/samenstelling/voorstellen van de hierna genoemde commissies:

Technische commissie, bouw en onderhoud, jeugdcommissie, activiteitencommissie, commissie opvang nieuwe leden, sponsorcommissie, ledenadministratie, wedstrijdleiding Het Open 2016

Aansluitend: Afscheid scheidende commissieleden.

7 Mondelinge toelichting jaarverslagen van de bij punt 6 genoemde commissies.

8 Financieel verslag over het boekjaar 2015. Toegelicht door IJsbrand.

9 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie.

10 Begroting en vaststellen van de contributie voor 2016.

11 Rondvraag

12 Sluiting en aansluitend een drankje doen met elkaar
Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden conform artikel 16 van de statuten niet aanwezig is, wordt de vergadering direct na opening gesloten. Een tweede vergadering begint direct daarna onder handhaving van dezelfde agendapunten.