L.T.C. Zee en Duin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. L.T.C. Zee en Duin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als L.T.C. Zee en Duin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Verenigingsleden
Persoonsgegevens van leden worden door L.T.C. Zee en Duin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie;
 • Contributie-/trainingsheffing
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan L.T.C. Zee en Duin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • IBAN rekeningnummer
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door L.T.C. Zee en Duin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Minimaal gedurende de looptijd van het lidmaatschap maar ook daarna om zo ook oud leden aan te kunnen schrijven bij jubilea. In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Beeldmateriaal
Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd of tijdens competitiewedstrijden kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of bezoekers van de activiteit of wedstrijd alsook door overige media (kranten/radio/tv). Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor de eigen website, nieuwsbrieven, social media kanalen en t.b.v. (promotionele) activiteiten van de vereniging. Overige media kunnen deze gebruiken voor hun verslaggeving.

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren of leveranciers
Persoonsgegevens van sponsoren of leveranciers worden door L.T.C. Zee en Duin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen sponsorovereenkomst/opdracht;
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan L.T.C. Zee en Duin de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
  Uw persoonsgegevens worden door L.T.C. Zee en Duin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers/Vrijwilligers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door L.T.C. Zee en Duin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan L.T.C. Zee en Duin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door L.T.C. Zee en Duin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Bij eventueel aanschrijven van leden middels een nieuwsbrief t.b.v. promotie-activiteiten van een sponsor, als onderdeel van een sponsorcontract, zal dit altijd via de gebruikelijke kanalen van de vereniging gebeuren. Gegevens van de leden worden dus niet aan sponsoren verstrekt.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
L.T.C. Zee en Duin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens L.T.C. Zee en Duin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de website L.T.C. Zee en Duin. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Analytische cookies (Google Analytics)

Cookie Opslagduur Doel
_gat 1 minuut Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.
_gid 24 uur Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
_ga 2 jaar Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

L.T.C. Zee en Duin maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt L.T.C. Zee en Duin inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de L.T.C. Zee en Duin website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de L.T.C. Zee en Duin website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de L.T.C. Zee en Duin website optimaal werkt.

L.T.C. Zee en Duin verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer of een andere browser)
 • de resolutie van jouw computerscherm
 • vanaf welke pagina je op de L.T.C. Zee en Duin website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang je de L.T.C. Zee en Duin website bezoekt of gebruikt
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van de L.T.C. Zee en Duin website
 • welke pagina’s je bezoekt op de L.T.C. Zee en Duin website

Social cookies
Cookie: Twitter; Guest_id
Doel: Door deze cookies kunt u bij (het afnemen van) diensten van Twitter, nadat u op de websites van L.T.C. Zee en Duin bent geweest, advertenties van L.T.C. Zee en Duin te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).
Opslagperiode: Max. 90 dagen
Cookie: Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs
Doel: Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de derden bent geweest, advertenties van de L.T.C. Zee en Duin te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).
Opslagperiode: Max 1 jaar

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
L.T.C. Zee en Duin
Sportlaan 1
2225 JM Katwijk
info@zee-en-duin.nl

(Laatst aangepast op 26 mei 2018)